دات نت نیوک
یکشنبه 27 آبان 1397

روستاها

 

معرفی روستای شمخال

منظور معرفی روستا همراه با تصاویر ضمن بیان مزیت ها، چالش ها و فرصت ها می باشد.

معرفی :  

الی 500 گردشگر داخلی و گاها گردشگر خارجی از حوزه آسیایی به این منطقه سفر داشته اند. روستا نزدیک به
عشق آباد پایتخت ترکمنستان و در فاصله 30 کیلومتري از مرز باجگیران واقع شده است. براساس آمار سال گذشته
70 ملیت از طریق این مرز تردد داشته اند .
مهمترین ظرفیت گردشگري و جاذبه اصلی این روستا دره شمخال با چشم انداز عالی و ارتفاعات چشم نواز و مهیا
براي کوهپیمایی است که مورد استقبال طبیعت گردان و کوه نوردان بوده است. طول دره شمخال 18 کیلومتر است
که بدلیل سرسبزي، زیبایی بصري و هواي پاك آن مورد استقبال گردشگران و طبیعت گردان قرار می گیرد. دره
مسیردوگانه دارد ولی دهنه اصلی در روستا واقع شده است. مسیر دره از درون آب است که از غارهاي طبیعی و
صخره هاي زیادي عبور می کند.
چند سال پیش تعداد 8 سرویس بهداشتی در طول مسیر دره از سوي سازمان میراث فرهنگی احداث شده ولی تا
کنون بدلایلی همچون نبود آب که ناشی از جانمایی غلط این تاسیسات است، تکمیل و تحویل دهیاري نشده است.
در دیگر روستاي شهرستان قوچان یوسف خان هم سرویس هاي بهداشتی احداثی چنین مشکلی را دارند و بدون
استفاده باقی مانده اند.
تعدادي واحد اقامتی سوئیت مانند مربوط به منازل اهالی (آقایان جهان پرور، منصوري، خانی و...) نیز در روستا در
زمینه اسکان گردشگر فعالیت می کنند. از سوي دیگر با توجه به ورود گردشگرانی از مشهد، تهران، نیشابور، شیراز
و... به این منطقه و تمایل آنها به اسکان در شب در روستا ، جاي کافی در این خصوص وجود ندارد. دوم اینکه
گردشگرانی که وارد این روستا می شوند غالبا تمایل به اسکان در طبیعت درون دره را دارند که در حال حاضر
امکانات کافی در آنجا مهیا نیست.
این روستا اقامتگاه بوم گردي ندارد و تنها در روستاي نزدیک آن، روستاي محمدتقی بیگ، یک اقامتگاه بوم گردي
به بهره برداري رسیده است. براي احداث اقامتگاه هاي بوم گردي اهالی روستا نیاز به تسهیلات و آسان سازي
شرایط و ضوابط آن دارند. چراکه در حال حاضر براي بهره برداري از این اقامتگاه ها نیاز به 4 باب اتاق هست که
منازل روستاییان غالبا این تعداد اتاق را دارا نیستند و باید این موضوع را درنظر داشت که بخشی از اتاق ها براي
استفاده شخصی خود اهالی است و نمی شود براي اقامتگاه در نظر گرفت. برخی از اهالی اظهار داشتند اگر
23
تسهیلات مناسب و با شرایط آسان پرداخت شود اکثر آنها براي راه اندازي اقامتگاه هاي بوم گردي با توجه به
ظرفیت گردشگر پذیري روستا مشارکت خواهند نمود.

  مزیت ها،چالش ها و فرصت ها :

باید اشاره نمود که این روستا بیشتر از اینکه به عنوان یک مقصد گردشگري روستایی مطرح باشد، تنها بدلیل وجود
دره طبیعی و کم نظیر خود به عنوان یک جاذبه گردشگري به شمار می رود که البته مردم محلی در صورت
مشارکت و با هدف فراهم آوردن امکانات مورد نیاز گردشگران، می توانند از قبل این دره منتفع شوند.
این روستا صنایع دستی خاصی ندارد. همچنین روستاي شمخال و منطقه باجگیران محل رشد گونه هاي گیاهان
دارویی زیادي است.
مشکلات و موانع مرتبط با توسعه گردشگري در روستا:
معرفی خوبی از روستا در سطح استان و کشور صورت نپذیرفته است. بطور مثال دره شمخال که از دره هاي 
شاخص در سطح جهان به شمار می آید حتی تابلوي معرفی و راهنمایی در سطح جاده اصلی براي معرفی این
جاذبه گردشگري وجود ندارد.
پارکینگی در روستا احداث شده و نیمه کاره رها شده و با وجود نیاز روستا براي تامین پارکینگ گردشگران و 
کوه نوردان اقدامی براي تکمیل آن انجام نشده است.
مشکل عدم بهر برداري از سرویس هاي بهداشتی احداث شده در دره شمخال 
انگور، انجیر و گردو از میوه هاي داخل دره هستند که معمولا بدرستی نگهداري نمی شوند و هر دستگاه 
مسولیت را به دیگري واگذار می کند(محیط زیست، منابع طبیعی و جهاد کشاورزي) .
عدم وجود اقامتگاه بوم گردي در روستا با توجه به نیاز روستا به این گونه اقامتگاه ها و شناخت ناکافی اهالی 
آن با این طرح و مشکلات موجود در دریافت تسهیلات جهت مشارکت اهالی
پیشنهادات:
-1 جاذبه و ویژگی اصلی روستاي شمخال دره آن است که همواره مورد استقبال گردشگران داخلی و خارجی
بوده است، دو پیشنهاد در خصوص احداث زیرساخت گردشگري در مسیر این دره می توان مطرح نمود:
با توجه به تمایل بیشتر گردشگران به اسکان در داخل دره، می توان مبحث راه اندازي اقامتگاه بوم 
گردي در داخل دره توسط متقاضیان را با تامین زیرساخت هاي آب، برق و گاز و ارائه تسهیلات کافی
و آسان مورد عنایت قرار داد.
24
طراحی و ایجاد مسیر پیاده روي و طبیعت گردي داخل دره و تامین زیرساختهاي آب، برق و گاز و 
امکانات مورد نیاز طی این مسیر نظیر ارزیابی امکان احداث کمپ و آلاچیق، امکان پذیرایی چاي ،
نوشیدنی و.. در طول مسیر، تجهیز و گسترش سرویس هاي بهداشتی، جانمایی سطل زباله در فاصله
هاي مشخص در طول مسیر و... را با مشارکت مردم محلی و در راستاي اشتغالزایی در روستا، مورد
عنایت قرار داد و راه اندازي اقامتگاه هاي بوم گردي را در داخل روستا توسط اهالی متقاضی تسهیل
نمود.
-2 همانطور که اشاره شد با توجه به گردشگر پذیر بودن این روستا و وجود ظرفیت جذب گردشگر خارجی،
بهسازي خانه هاي روستایی و راه اندازي اقامتگاه هاي بوم گردي در این روستا ( چه در داخل دره چه در
داخل روستا) می بایست از طریق ارائه تسهیلات با کاهش فرایندهاي اداري و نیز در صورت لزوم تسریع و
تسهیل تغییر کاربري اراضی و باغات در ضمنِ حفظ سیماي منطقه و بافت روستا با اولویت در دستور کار
قرار گیرد. براساس اعلام مردم محلی مشکل اصلی در دریافت تسهیلات معرفی چند ضامن کارمند است
که با توجه به نوع معیشت و ارتباطات در روستاها که غالبا کشاورزي است براي رفع این موانع باید تدبیري
اندیشیده گردد.
-3 با توجه به ورود گردشگران به این منطقه و دارا بودن گونه هاي گیاهان دارویی، مطالعه این گونه ها و
عرضه و فروش آنها با هدف جذب دوگانه گردشگران سلامت و طبیعی را می توان مورد ملاحظه قرار داد.
-4 در ورودي روستا و جاده اصلی تابلوي چندمنظوره براي معرفی روستا و دره با قابلیت استفاده گردشگران
خارجی باید نصب شود.
-5 سرویس بهداشتی از جمله تاسیسات ضروري براي گردشگري است، لذا از جمله اولویت هاي زیرساختی در
روستا، تکمیل سرویس هاي بهداشتی احداث شده و حل مشکلات موجود نظیر تامین آب ، برق و... و
تحویل آنها به دهیاري است.
-6 با توجه به تردد زیاد خودروي گردشگران و کوه نوردان به روستا، تکمیل و تحویل پارکینگ روستا ضرورت
دارد.
-7 به منظور نگهداري از درختان که غالبا کهنسال هستند و نیز منابع طبیعی داخل دره و روستا می توان از
ظرفیت انجمن هاي میراث فرهنگی و با مشارکت مردم محلی به منظور حفظ آثار طبیعی و انجام آموزش
هاي لازم استفاده نمود. احداث کیوسکی در این خصوص جهت استقرار نیروي به این منظور نیز می تواند
مناسب باشد.
25
-8 روستا با وجود دارا بودن ظرفیت هاي مناسب گردشگري بدرستی شناسانده نشده است. باید زمینه معرفی
روستا به عنوان هدف گردشگري، در سطح استان، کشور و کشورهاي همجوار از طریق رسانه ها و شبکه
هاي اطلاع رسانی و نیز نمایشگاه هاي داخلی و خارجی گردشگري با مشارکت دفاتر خدمات مسافرتی
فراهم گردد. اجراي تورآشناسازي براي تورگردانان نیز می تواند مناسب باشد. البته اجراي این موضوع
مستلزم تامین و تجهیز تاسیسات موردنیاز گردشگري است که در بندهاي قبلی به برخی خلاها اشاره شد.
-9 نزدیکی روستا به عشق آباد پایتخت ترکمنستان و مرز باجگیران و تردد ملیت هاي مختلف از این مرز بعضا
تا 70 ملیت، بهترین فرصت براي هدفگذاري توسعه گردشگري خارجی در روستا می باشد. براي بهره
برداري از این فرصت می توان برگزاري تورهاي خارجی یکروزه و کمتر از یکروز و نیز برگزاري تورهاي
آشناسازي براي رسانه ها و تورگردانان کشورهاي همجوار را مورد عنایت قرار داد.

تیم اعزامی به استان  :

سید مهدي یاسینی (معاونت گردشگري)
-2 محسن طوسی (معاونت میراث فرهنگی)
-3 مهرداد شرافت (معاونت صنایع دستی)
-4 پروانه اسکاش (نماینده انجمن هاي میراث فرهنگی)
-5 حسن سدیدي (نماینده سمن هاي استان خراسان شمالی)
براساس این طرح 3 روستاي دیزباد بالا، زعفرانیه و شمخال از استان