دات نت نیوک
یکشنبه 27 آبان 1397
 

معرفی روستای زعفرانیه

منظور معرفی روستا همراه با تصاویر ضمن بیان مزیت ها، چالش ها و فرصت ها می باشد.

معرفی : 

روستاي زعفرانیه از توابع شهرستان سبزوار در استان خراسان رضوي است. جمعیت این روستا 296 نفر است که 70
خانوار را شامل می شود. جمعیت روستا اکثرا مسن هستند. فعالیت اهالی روستا عمدتا کشاورزي و دامداري می
باشد. کشت گندم، خربزه و... از جمله فعالیتهاي کشاورزي در روستا است که هم بصورت دیم و هم آبی کشت می
شوند. لیکن بیشتر کشت آنها از طریق دیم است. روستا رودخانه دائمی دارد . دام روستا گوسفند و بز است. به لحاظ
مرکز درمانی، روستا خانه بهداشت دارد و هفته اي یکبار پزشک و در طول هفته بهورز دارد.
این روستا 6 اثر تاریخی فرهنگی ثبت شده ملی دارد که شامل کاروانسرا، آب انبار، قلعه کهنه، چاپارخانه، یخدان و
حمام می باشد. ظرفیت اصلی گردشگري در این روستا گردشگري تاریخی فرهنگی است. در زمینه گردشگري
طبیعی این روستا کویر، بیابان و رودخانه و آبشاري با ارتفاع حدود 5 متر دارد به فاصله 14 کیلومتري از روستا است.
آثار تاریخی این روستا عمدتا روبه تخریب هستند و نیاز به مرمت اساسی دارند. از ظرفیت هاي گردشگري طبیعی
می توان به کاله شور و زیباي هاي آن به فاصله حدود 15 دقیقه پیاده روي از روستا اشاره نمود. از حیات وحش و
گونه هاي جانوري روستا می توان به نوعی آهو به نام جبیر، کوه بره و برخی پرندگان خاص نام برد. از دیگر ویژگی
هاي روستا می توان به قرارگیري در فاصله نزدیک از مسیر و جاده اصلی نیشابور به سبزوار اشاره نمود.
نگارش رمان معروف کلیدر توسط محمود دولت آبادي است که در این منطقه صورت گرفته و قهرمان رمان گل
محمد است که مربوط به این منطقه است. این رمان یک رمان بین المللی است.
در دي سال 95 اولین و تنها اقامتگاه بوم گردي این روستا به بهره برداري رسیده است و تا کنون علاوه بر
گردشگران داخلی، گردشگرانی از بلژیک (دوچرخه سوار)، فرانسه، انگلستان و آلمان را در خود جاي داده است. این
روستا فاقد سرویس بهداشتی است و تنها خود اقامتگاه بوم گردي سرویس بهداشتی دارد.
روستا صنایع دستی شاخصی ندارد. از جشنواره هاي روستا می توان به مراسم عیدگاه اشاره نمود که در آن خانم ها
و آقایان اهالی روستا جداگانه به انجام بازي هاي محلی قدیمی می پردازند.
از غذهاي محلی روستا می توان به کمه جوش، قورمه محلی، قورمه پلو، آبگوشت، اشکنه قورمه، آش ماستی،
کشک بادمجان و... اشاره نمود.

 مزیت ها فرصت ها و چالش ها : 

مشکلات و موانع مرتبط با توسعه گردشگري در روستا:
در نزدیکی این روستا مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی احداث شده است، در حالیکه گزینه مناسب تر احداث 
چنین مجتمعی در ورودیه این روستا با مشارکت مردم محلی و منطقه با معماري تاریخی و سنتی، می توانست
باشد. فضاي کاروانسرا به عنوان گزینه اي مناسب براي این امر و اشتغالزایی در روستا بود و زمینه حفظ و
مرمت این بناي در حال تخریب فراهم می شد و از مهاجرت جوانان روستا جلوگیري می کرد.
اکثرا بناهاي تاریخی و فرهنگی این روستا درحال تخریب هستند و بدون استفاده رها شده اند. 
تعداد جمعیت اهالی روستا کم بوده و ساکنین بیشتر مسن هستند. 
پیشنهادات:
به طور خلاصه موارد پیشنهادي براي این روستا جهت بهره برداري در عرصه گردشگري و ایجاد اشتغال در روستا
را می توان به شرح ذیل مطرح نمود:
-1 نظر به اینکه ظرفیت اصلی این روستا آثار تاریخی فرهنگی آن است، با توجه به انتخاب آن به عنوان
روستاي هدف گردشگري، اولویت اصلی می بایست حفظ و مرمت 6 اثر ثبتی این روستا باشد که در
صورت مرمت آنها بویژه کاروانسرا، قلعه کهنه و چاپارخانه، ضمن حفظ آنها و احیاي بافت روستا می تواند
زمینه جذب گردشگران داخلی و خارجی تاریخی و فرهنگی را فراهم سازد.
-2 پیشنهاد می گردد طرح هادي این روستا براي توسعه روستایی با هدف حفظ و احیاي بافت هاي تاریخی و
خانه هاي روستایی، زیر نظر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري باشد و تامین اعتبار آن براساس
تحقق توسعه گردشگري و حفظ و احیاي میراث فرهنگی در روستا صورت پذیرد. البته طرح بهسازي روستا
شاید گزینه مناسبتر از طرح هادي براي روستاهاي منتخب باشد که در این طرح به مقوله هاي میراث
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري بصورت جداگانه و تخصصی پرداخته خواهد شد.
-3 با توجه به دیگر ویژگی این روستا و قرار گیري در نزدیکی مسیر اصلی جاده نیشابور به سبزوار، به منظور
سوق دادن گردشگران به روستا می بایست با اولویت ویژه زیرساخت جاده اي مسیر فرعی از هر دو طرف
مسیر اصلی جاده سبزوار به نیشابور به سمت ورودي روستا تجهیز و آسفالت شود. این امر از دغدغه هاي
مسئولین محلی نیز بود. چراکه در حال حاضر وضعیت مناسبی ندارد.
-4 نصب تابلوي روستا و تابلوي جاذبه هاي تاریخی و گردشگري آن در طول مسیر اصلی و در ورودیه آن و
تابلوي معرفی روستا در داخل روستا ضرورت دارد.
17
-5 تعریف مسیر کویر نوردي و گردشگري طبیعی براي روستا و راه اندازي تورهاي رالی در کویرهاي روستا
می تواند در دستور کار قرار گیرد.
-6 در فاز بعدي و پس از مرمت آثار و تجهیز زیرساخت هاي جاده اي روستا احداث تعدادي سرویس بهداشتی
می بایست در دستور کار قرار گیرد.
-7 با توجه به معرفی روستا به عنوان هدف گردشگري، انجام برنامه ریزي آموزشی و نشست هاي توجیهی در
جهت فرهنگ سازي و پذیرش گردشگران و نیز تشویق به انجام فعالیتهاي گردشگري و صنایع دستی
میان اهالی روستا و لزوم حفظ بافت تاریخی فرهنگی آن ضرورت دارد.
-8 کاله شور در نزدیکی هاي روستا با دارا بودن زیباي هاي خاص طبیعی می تواند بستري براي گردشگري
طبیعی در روستا باشد، لذا زمینه راه اندازي اکوکمپ گردشگري در این منطقه می تواند در مراحل بعدي
مورد توجه قرار گیرد.
-9 با توجه به نگارش رمان کلیدر محمود دولت آبادي براساس ویژگی هاي این روستا و منطقه، توسعه
گردشگري ادبی در این روستا براساس این رمان می تواند مورد مطالعه و عنایت قرار گیرد.
-10 از واژه زعفرانیه در نام این روستا می توان بهره جست و روستا را تبدیل به قطب فروش زعفران خراسان
و سوغات مطرح نمود و بازارچه هایی با حفظ بافت سنتی روستا براي این منظور احداث کرد.
-11 جمعیت ساکنین روستا کم و مسن می باشد و با توجه به ظرفیت هاي بالقوه گردشگري تاریخی فرهنگی
و طبیعی روستا، مرمت و احیاي این آثار در کنار بکارگیري مردم اهالی روستا، روستاهاي همجوار و
شهرستان سبزوار می تواند کمک به اشتغالزایی در منطقه نماید. مشکل جمعیت کم روستا را با تعمیم
فرصت هاي اشتغالزایی و ظرفیت هاي روستا به سطح منطقه هاي همجوار، می توان تا حدودي مرتفع
نمود.
خلاصه اینکه:
در مجموع این روستا در حال حاضر با وجود ظرفیت هاي بالقوه براي توسعه گردشگري روستایی، وضعیت چندان
مناسبی براي جذب گردشگر ندارد و جمعیت پایین و مسن روستا نیز باعث می گردد در تحقق این هدف گامی از
سوي اهالی آن برداشته نشود. لیکن با توجه به ظرفیت هاي اشاره شده، در صورت اجراي پیشنهادات با مشارکت
اهالی روستا و شهرهاي همجوار ضمن اشتغالزایی زمینه براي احیاي آن و توسعه گردشگري روستایی مهیا می
باشد

اعضای تیم اعزامی به استان : 

1 سید مهدي یاسینی (معاونت گردشگري)
-2 محسن طوسی (معاونت میراث فرهنگی)
-3 مهرداد شرافت (معاونت صنایع دستی)
-4 پروانه اسکاش (نماینده انجمن هاي میراث فرهنگی)
-5 حسن سدیدي (نماینده سمن هاي استان خراسان شمالی)