دات نت نیوک
پنجشنبه 27 دی 1397
 

معرفی روستای چاهکوتاه

منظور معرفی روستا همراه با تصاویر ضمن بیان مزیت ها، چالش ها و فرصت ها می باشد.

  معرفی :  

اين روسهتا در 24 کيلهومتري شهمال
شرقي استان بوش ر قرار گرفته است و آب وهواي آن در فصول پاييز، زمستان وب هار معتهدل ودر تابسهتان گهرموخشک است.
طوفان شن وتش باد )آتش باد( دوعامل اساسي و موثر در اقلي و معماري اين روستا مي باشد. و يکهي از دلايهل تاسيس پار جنگلي چاکوتاه در سال 1324 در اجراي طرح کنترل شن هاي روان و تعديل شدن به تن ا جاذبه گردشگري اين روستا مي باشد.

پوشش گياهي پار جنگلي نوعي درخت بنام ک ور پاکستاني مي باشد.  

مزیت ها،چالش ها و فرصت ها :  

وجود قلعه قديمي چاهکوتاه که مربوط به شيخ حسين چاهکوتايي از همرزمان ريسهعلي دلهواري کهه در اختيهار
مالک خصوصي ) ورثه اي (مي باشد و يکي از پتانسيل هاي بالقوه ج ت گردشگري روستا مي باشد.
وجود تعاوني فعال و داراي املا )سوله بزرگ( که قابل برنامه ريزي مي باشد .
ايجاد وبرگزاري تورهاي صحرا نوردي و کوه پيمايي
برگزاري تورهاي پرنده نگري با توجه به گستردگي پار جنگلي
ايجاد رصدخانه در روستا
وجود بازارچه روستايي با تعداد بالاي غرفه که مي توان بهه عنهوان يهک بازارچهه دائمهي از آن اسهتفاده نمهود و
اقامتگاه
اردوگاه آموزش وپرورش(قابل برنامه ريزي ج ت اقامت) 

وجود خانه هاي روستايي به تعداد ک العته در بافت فرسوده روستامزیت دیگزی است

تیم اعزامی به استان  :  

ابوذر پروا کارشناس دفتر همکاري وتوافق هاي ملي گردشگري )معاونت گردشگري(
ياسر رجععلي کارشناس معاونت صنايم دستس
سميه آقازماني کارشناس دفترسمن ها
سارا بابايي کارشناس معاونت ميراث