دات نت نیوک
پنجشنبه 27 دی 1397

روستاها

 

معرفی روستای حصار

منظور معرفی روستا همراه با تصاویر ضمن بیان مزیت ها، چالش ها و فرصت ها می باشد.

معرفی : 

با طي مسير 612 کيلومتري از مرکز استان به سمت روستاي حصار که در ش رسهتان ديله در شهماليترين نقطه استان قراردارد که همجوار با استان اي فارس ،خوزستان ،و ک گليويه و بويراحمد مي باشد.

تنها بناي تاريخي اين روستا قلعه حصار ( قلعه آقاخان ليراوي ) مربوط به اواخر دوره قاجاريه مي باشد که توسط
آقاخان ليراوي حاک وقت روستاي حصار ساخته شد.اين بناي خشتي به مساحت 044 متر مربهم و داراي چ هار
برج که محل نگ عاني تفنگچيان خان بود مي باشد.اين بنا تاريخي ظرفيت کاربري زيهادي بها توجهه بهه بازديهد
ميداني که توسط گروه انجام پذيرفت را دارا مي باشد از جمله اقامتگاه بوم گردي و سفره خانه .

قرار گرفتن در کنار جاده مواصلاتي گناوه ديله و تهردد مسهافران و گردشهگراني کهه جنهوب کشهور را بهراي -
مسافرت انتخاب مي نمايند باعث شده گردشگر و مسافران زيادي ازاين روستاي تاريخي ععور کننددکه بيشهتر
گردشگران درون استاني مي باشند

با توجه به وجود اراضي حواشي جاده مذکور ضمن در نظر گرفتن حري قانوني جاده ظرفيت هاي ب سازي و زيعا
سازي ورودي روستا را امکان پذير ساخته که با اجراي طهرح مهذکور بها رويکهر گردشهگري در ج هت توسهعه و
اشتغال تعدادي از جوانان گام موثري برداشت ،وجود زيرساخت اي روستا از قعيل جاده ،آب ،برق و گاز مي تهوان
با ايجاد فضاي سعز و احداث دفم کانال هاي آب اي سطحي و احداث بازارچه هاي يي با معماري سنتي مي توان
نقش بسزايي در توسعه روستا برداشت .همچنين با ايجاد خانه هاي بوم گردي با توجه به اينکه در ايهن زمينهه
متقاضيان زيادي در سطح روستا وجود دارد واستقعال بسهيار خهوبي از طهرف بوميهان و سهاکنان روسهتا انجهام
پذيرفته است. العته ناگفته نماند روستاي مذکور با توجه به تس يلاتي که از سوي بنياد مسکن به اين روستا داده
شده ساختار روستايي قديمي خود را از دست داده است .

  • مزیت ها چالش ها فرصت ها :

ازامتيازات بالقوه اين روستا مي توان به پوشش گياهي مناطق گرمسيري )خرما(و درختان ليمو شيرين، درخت
کنار وغيره... و نزديکي به ساحل ماسه اي و العته بندر تاريخي سي نيز با توجه به اسناد،کتب ومنابم تاريخي به
دوران سامانيان )که در قدي الايام اهالي اين روستا با حفر چاه ايي در حاشيه ساحل آب شرب مورد نياز خود
را تأمين مي کردند (و واقع شدن بين دوبندر ديل و گناوه برشمرد) 

ازمشکلات موجود دراين روستا مي توان به موارد زير اشاره نمود
-1 ساخت و سازهاي غير اصولي در خصوص مرمت و نوسازي روستا
-6 فاصله زياد از مرکز استان
-3 نداشتن پارکينگ و سرويس ب داشتي در روستا مناسب
-0 عدم کارايي تعاوني هاي در روستا
با توجه به مطالب ارائه شده در بالا مي توان به نتيجه رسيد:
-1 آموزش روستاييان در مورد کسب در آمد از گردشگري ،صنايم دستي و بوم گردي
-6 در خصوص مرمت و نوسازي روستا با ايجاد يک الگو و آموزش دادن به دهياران بتوان نقش م مهي در
حفظ ونگ داري بافت روستا انجام گيرد.
-3 مرمت وب سازي قلعه هازطريق سرمايه گزاران وايجاد اقامتگاه
-0 برگزاري جشنواره هاي روستايي از قعيل غذاوصنايم دستي وايجاد بازار هدف گردشگري
-2 احداث پار ساحلي
-2 باتوجه گردشگر فصلي وفاصله زياد ازمرکزاستان بايد تدبيري انديشيد تا در روستا جهذابيت ههاي قابهل
تعليغ تعريف شود تا بتوان از آن به عنوان يک مقصد سفر استفاده کرد.
-7 يکي ديگر از مسائلي که در روستايي که در کنار دريا و يا مرز مي باشند قاچاق کلا در آن رواج دارد که
با آموزش مناسب سعي در تغيير معيشت وتوليد درآمد برايشان ايجاد نمود .

  • تیم اعزامی به استان :
  • ابوذر پروا کارشناس دفتر همکاري وتوافق هاي ملي گردشگري )معاونت گردشگري(
    ياسر رجععلي کارشناس معاونت صنايم دستس
    سميه آقازماني کارشناس دفترسمن ها
    سارا بابايي کارشناس معاونت ميراث